MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi, aşağıda tanımlı Taraflar arasında Sözleşme’de belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur. İşbu Sözleşme’de belirtilen adresler, Taraflar’ın yasal tebligat adresleri olup, adres değişiklikleri yazılı olarak karşı Taraf’a bildirilmedikçe işbu adreslere yapılan tebligatlar geçerli olur.

1.1. SATICI

Unvanı           : Sunny Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

Adresi            : Zafer Mah. 177. Sk. No: 2 Esenyurt, İstanbul, Türkiye

Mersis No      : 0103-0529-3100-0015

Vergi No        :

Telefon          : 0 212 412 12 12

Fax                 : 0 212 412 14 99

E-mail            : eticaret@sunny.com.tr

Şikayetler için İrtibat Adresi : 444 9 666

1.2. ALICI

Adı / Soyadı / Unvanı : [.]

Adresi            : [.]

Telefon          : [.]

E-posta          : [.]

Alıcı ve Satıcı, Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

MADDE 2 – TANIMLAR

Aşağıda yer alan her bir terim/ifade/sözcük, karşısında yer alan tanımlama dikkate alınarak bu Sözleşmede kullanılmıştır.

Alıcı             : Bir Mal veya Hizmet’i ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek kişiyi,

Bakanlık : Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı’nı,

Banka      : 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

Hizmet    : Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen Ürün sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,

Kanun     : 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Kargo Şirketi : Ürün’ün Alıcı’ya ulaştırılmasını, iade süreçlerinde Alıcı’dan alınarak Satıcı’ya ulaştırılmasını sağlayan anlaşmalı kargo veya lojistik şirketini,

Ön Bilgilendirme Formu : Sözleşme kurulmadan ya da buna karşılık herhangi bir teklif Alıcı tarafından kabul edilmeden önce Alıcı’yı Yönetmelik’te belirtilen asgari hususlar konusunda bilgilendirmek için hazırlanan formu,

Platform      : Satıcı’ya ait www.axen.com.tr adlı internet sitesini,

Satıcı           : Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye Ürün/Hizmet sunan ya da Ürün/Hizmet sunanın adına ya da hesabına hareket eden Sunny Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni,

Sözleşme     : Satıcı ve Alıcı arasında akdedilen işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni,

Ürün            : Sözleşme’ye konu olan taşınır eşya ile elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri her türlü gayri maddi malı,

Yönetmelik : Mesafeli Satışlar Yönetmeliği’ni ifade eder.

MADDE 3- KONU

Bu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın, Satıcı’ya ait Platform’dan elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’de nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen Ürün’ün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Yönetmelik hükümleri gereğince Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Taraflar, Sözleşme tahtında Kanun ve Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 4- ALICI’NIN ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR

Alıcı, siparişin oluşturulması ve Sözleşme’nin kurulmasından önce, gerek Platform’un ilgili sayfaları ve kısımlarındaki tüm genel-özel açıklamalar, gerek Sözleşme, gerek Ön Bilgilendirme Formu gerekse de sair şekillerde, aşağıda yer verilenler de dahil olmak üzere Sözleşme’nin akdi ve uygulaması ile ilgili tüm hususlar hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirildiğini ve bunları okuyup anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder:

 1. a) Ürün/Hizmet’in temel nitelikleri,
 2. b) Satıcı’nın adı veya unvanı, MERSİS numarası veya vergi kimlik numarası ve iletişim bilgileri ile diğer tanıtıcı bilgileri,
 3. c) Ürün/Hizmet’in Platform’dan alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
 4. d) Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve elektronik iletişim kuralları ile Alıcı’nın bu hususlarda Satıcı’ya verdiği izinlerin kapsamı, Alıcı’nın kanuni hakları, Satıcı’nın hakları ve Taraflar’ın haklarını kullanım usulleri,
 5. e) Ürün/Hizmet için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
 6. f) Ürün/Hizmet için kabul edilen ödeme yöntem-araçları, Ürün/Hizmet’in vergiler dahil toplam satış fiyatı,
 7. g) Ürün/Hizmet’in Alıcı’ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslimat-kargo masrafları gibi ek masraflar hakkında bilgiler,
 8. h) Ürün/Hizmet ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ve süresi ile Sözleşme’nin ifasına ilişkin diğer bilgiler ve Taraflar’ın bu hususlardaki sorumlulukları,
 9. i) Alıcı’nın cayma hakkını kullanamadığı durumlarda bu haktan faydalanamayacağına veya hakkın süresinde kullanılmaması da dahil olmak üzere hangi koşullarda bu hakkı kaybedeceğine ilişkin bilgi,
 10. j) Alıcı’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü, Satıcı’nın iade için öngördüğü Kargo Şirketi’ne ilişkin bilgi ve tüm mali hususlar (iade yöntemi ile masrafı, Sözleşme konusu bedelin iadesi ve iade sırasında Alıcı tarafından kazanılmış/kullanılmış ödül puanları sebebiyle yapılabilecek indirim ve mahsuplar dahil),
 11. k) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri,
 12. l) Satıcı’nın talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,
 13. m) Varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri,
 14. n) Alıcı’nın Platform’da dönem dönem uygulanabilecek çeşitli fırsatlara ilişkin yararlanma koşullarının (özel şartlar) detayları,
 15. o) Satıcı’nın bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi,
 16. p) Mahiyetine göre Sözleşme’de yer alan diğer tüm satış şartları ile Sözleşme Alıcı tarafından Platform’da onaylanarak kurulduktan sonra Sözleşme’nin Alıcı’nın talebi halinde Alıcı’ya elektronik posta ile gönderileceği ve Alıcı tarafından Sözleşme’ye üyelik hesabından erişilebileceğine ilişkin bilgi,
 17. q) Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın, başvurularını tüketici mahkemesine veya tüketici hakem heyetine yapabileceğine ilişkin bilgi.

MADDE 5- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

5.1. Ürün/Hizmet’in temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli) Platform’da yer almakta olup bu bilgiler Alıcı tarafından onaylanmıştır. 

5.2. Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

5.3. Ürün/Hizmet karşılığında ödenecek tüm tutarlar (tüm vergiler dahil satış fiyatı, kargo bedeli, taksit farkı tutarı vb.) aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ürün Açıklaması

Birim Fiyat (TL)

Adet

KDV Dahil Toplam (TL)

 

 

 

 

Kargo Bedeli

 

 

 

 

Teslimat Şekli            :

Teslimat Adresi          :

Fatura Adresi             :

Sipariş Tarihi             :

Teslimat Süresi*        :

Kargo Şirketi’ne Teslim Süresi**:

Alıcı Tarafından Karşılanacak Diğer Masraflar :

*Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan istisnalar saklıdır.
**Belirtilen süre teslimatın taahhüdü değildir, Satıcı tarafından Kargo Şirketi’ne teslim edilme süresini ifade eder.

5.4. Satıcı, Platform’da satışa sunulan Ürün’ün fiyatını yasal mevzuat çerçevesinde belirleme yetkisine haizdir. Alıcı, Sözleşme konusu siparişi onaylanmasından sonra ürün/hizmet bedelinde yaşanacak değişiklikler nedeniyle oluşan taleplerini cayma hakkı kapsamında kullanabilir.

 

MADDE 6- GENEL HÜKÜMLER

6.1. Alıcı, Ürün’ün teslimatının süresinde ve doğru şekilde yapılması için ödeme işlemlerini Platform’da yer alan bilgilere göre gerçekleştirmesi ve teslimata ilişkin adres ve kişi bilgilerini doğru ve eksiksiz doldurması gerektiğini beyan ve kabul etmiştir.

6.2 Sözleşme konusu Ürün, siparişin onaylanmasının ardından, teslimat adresinin uzaklığına bağlı olarak Platform ve Sözleşme’de taahhüt edilen süre içerisinde ve her halükarda 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak koşuluyla Kargo Şirketi tarafından teslimat adresindeki kişiye teslim edilir. Bu süre içinde Ürün’ün Alıcı’ya teslim edilememesi durumunda, Alıcı’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.

6.3. Sözleşme konusu Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi(ler)/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi(ler)/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

6.4. Satıcı, Ürün’ün sağlam ve eksiksiz olarak, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

6.5. Ürün’ün teslimatı için bu Sözleşme’nin Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmış olması ve Ürün bedelinin Satıcı tarafından belirlenen ödeme şekli ile tam ve eksiksiz olarak ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez, eksik ödenir veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.6. Alıcı, Sözleşme konusu Ürün/Hizmet’i teslim almadan önce kontrol etmeli, ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Ürün/Hizmet’i teslim almaktan imtina etmelidir. Teslim alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilir. Teslimden sonra Ürün/Hizmet’in özenle korunması borcu Alıcı’ya aittir.

6.7. Ürün’ün teslim edilmesinden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Sözleşme konusu bedelin ilgili Banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Alıcı, Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde iade masrafları Alıcı’ya ait olacak şekilde Satıcı’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle muadil bir Ürün/Hizmet tedarik edebilecektir.

6.9. Satıcı; hava muhalefeti, genel grev, ulaşımın kesilmesi gibi mücbir sebepler ve/veya teknik sebeplerle Sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3(üç) gün içerisinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Alıcı siparişin iptal edilmesi, varsa Ürün’ün emsali ile değiştirilmesi ve/veya engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimat süresinin ertelenmesi hususundaki seçimlik haklarından birini kullanabilir. Alıcı’nın siparişi iptal etmesi halinde kredi kartının ait olduğu Banka’ya gerekli bildirim yapılarak ödediği tutarın iadesi sağlanır.

6.10. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın Banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, iade tutarının Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmeler için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.11. Tek bir sipariş kapsamında birlikte satılan Ürünler’de kargonun ücretsiz olacağı belirtilmiş ise, Ürünler’den birinin iade edilmesi halinde iade edilmeyen Ürün’ün kargo bedeli Alıcı’dan tahsil edilir. Satıcı’nın ilgili kargo bedelini varsa Alıcı’ya yapacağı iade ödemelerinden mahsup hakkı saklıdır.

6.12. Ürün’de üretimden veya Satıcı’dan kaynaklı kusur bulunmakta ise Ürün, garanti şartları ve süreleri dahilinde gerekli onarımın veya değişimin yapılması için Satıcı’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Satıcı tarafından karşılanacaktır.

6.13. Alıcı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya Ürün’ün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya Ürün’ün teslim edileceği ülkenin söz konusu Ürün’ün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, Ürün’ün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.14. Alıcı, satın aldığı Ürün’ü kullanabileceği ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek eksiklik ve problemlerden Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.15. Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde Banka’ya karşı sorumlu olacaktır. Alıcı, borcundan dolayı temerrüde düşmesi veya borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

6.16. Taraflar, işbu Sözleşme’nin 1. maddesinde belirtilen adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.17. Alıcı, Sözleşme kapsamındaki her türlü talep ve şikayetlerini Satıcı’nın işbu Sözleşme’de Şikayetler için İrtibat Bilgisi altında belirtilen numara ve/veya adreslerine iletebilir,  Platform’da yer alan Arıza Formu sayfamızdan destek merkezine mesaj atabilir.

MADDE 7- CAYMA HAKKI

Alıcı, bu Sözleşme’nin 8. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Sözleşme konusu Ürün’ün kendisine veya teslimat adresindeki kişi(ler)/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde işbu Sözleşme’de belirtilen faks, e-mail veya telefon numarası üzerinden bildirimde bulunulması (ekli cayma formu kullanılarak veya sair şekillerde) şarttır. Bu beyanın tam ve eksiksiz olarak Satıcı’ya ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde Ürün bedeli Alıcı’ya iade edilir. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen Ürün’ün kargo bedeli Satıcı tarafından karşılanır. Yurtdışı gönderilerinin iade edilmesi durumunda oluşan gümrük borçlandırmaları Alıcı tarafından ödenecektir. Alıcı, cayma hakkını kullandığı yönünde bildirim gerçekleştirdiği tarihi takip eden 10 (on) gün içinde ürünü Satıcı’ya iade etmelidir. Ürün/Hizmet, Satıcı’ya iade edilirken, Ürün/Hizmet’in teslimi sırasında Alıcı’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da Alıcı tarafından iade edilmesi gerekmektedir. Alıcı’nın kurumsal fatura istemesi halinde ilgili Ürün/Hizmet iadesi için iade faturası kesmesi veya mümkünse süresi içerisinde ticari faturayı kendi sistemlerinden reddetmesi gerekmektedir.

MADDE 8- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Alıcı isteğine veya kişisel ihtiyaçlarına istinaden özel hazırlanmış veya standart niteliklerinde değişiklik yapılmış Ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçebilecek Ürünler ve tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ve iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan Ürünler bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Ürünler’de cayma hakkının kullanılması, Ürün’ün ambalajının bozulmamış, kullanılmamış ve yeniden satılabilirlik özelliğini yitirmemiş olması şartına bağlıdır. 

MADDE 9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR VE ŞARTLAR

9.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak tanımlanabilecek Alıcı’ya ait kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği bilgileri; sipariş almak, Ürün/Hizmet’i sunmak, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- Ürün/Hizmet hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, Alıcı’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile Alıcı ile Satıcı arasında kurulan Sözleşme ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin Satıcı tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan verileri Satıcı ve/veya Satıcı ile aynı şirketler topluluğu içerisinde yer alan kişiler tarafından işlenip kullanılabilir.

9.2. Alıcı’ya, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü Ürün/Hizmet’e ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla Alıcı’nın ticari elektronik izni olması halinde, Satıcı tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta, faks, diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir.

9.3. Alıcı tarafından Platform’a girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.

9.4. Alıcı, Sözleşme kapsamında sağladığı verilerin doğru ve güncel olduğunu ve bilgilerin değişmesi halinde Platform üzerinde gerekli güncellemeleri yapacağını taahhüt eder.

9.5. Platform’a ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı’nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı’ya aittir.

9.6. Satıcı tarafından Alıcı’ya ait işlenen kişisel veriler için detaylı bilgiye “https://www.axen.com.tr/kisisel-veri-aydinlatma-metni” adresinde yer alan “KİŞİSEL VERİ AYDINLATMA METNİ” ile ulaşılabilir.

MADDE 10- SON HÜKÜMLER

10.1. Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı’nın ticari defter, bilgisayar, kayıt ve diğer belgelerinin bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Sözleşme’nin uygulanmasında, Bakanlık’ça ilan edilen değer ve tutarlara uygun olarak Alıcı’nın Ürün/Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

10.3. 10 (on) ana maddeden ibaret Sözleşme, Taraflar’ca okunarak, işlem tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Sözleşme’nin bir örneği Alıcı’nın e-posta adresine iletilecektir.

SATICI  : Sunny Elektronik San. ve Tic. A.Ş.

ALICI    :

Tarih     :

EK-1: Cayma Hakkı Formu Örneği

EK-1 Cayma Hakkı Formu

Kime: (Satıcı’nın ismi, unvanı, adresi varsa faks numarası ve e-posta adresi yer alacaktır.) 

Bu formla aşağıdaki malların satışına veya hizmetlerin sunulmasına ilişkin sözleşmeden cayma hakkımı kullandığımı beyan ederim.

Sipariş tarihi veya teslim tarihi:

Cayma hakkına konu mal veya hizmet:

Cayma hakkına konu mal veya hizmetin bedeli:

Alıcı’nın adı ve soyadı:

Alıcı’nın adresi:

Alıcı’nın imzası: (Sadece kağıt üzerinde gönderilmesi halinde)

Tarih:

Başa Dön